Better evidence for a better world

Campbell evidence and gap maps

Coming soon – Campbell EGMs are a new evidence synthesis product. Plain language summaries of our EGMs will be published on this website. The interactive EGMs and full EGM reports will be available in our journal on the Wiley Online Library platform: click here.Learn more about Campbell EGMs

Campbell-partnered EGMs

Campbell has produced maps on other topics, sometimes in partnership with other organisations.See the Campbell-partnered EGMs
Search Result: 30 Records found
Page 2 of 3

K2_THE_LATEST

Mindfulness-based interventions for improving cognition, academic achievement, behavior and socio-emotional functioning of primary and secondary students
 • Authors Brandy R Maynard, Michael Solis, Veronica Miller, Kristen E. Brendel
 • Published date 2017-03-10
 • Coordinating group(s) Education, Social Welfare
 • Type of document Review Plain language summary
 • Title Mindfulness-based interventions for improving cognition, academic achievement, behavior and socio-emotional functioning of primary and secondary students
 • Library Image Library Image
 • See the full review https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.4073/CSR.2017.5
 • Records available in English, Norwegian, Spanish
 • English

  PLAIN LANGUAGE SUMMARY

  Mindfulness-based interventions in schools have positive effects on cognitive and socioemotional processes but do not improve behavior and academic achievement

  The use of Mindfulness-based interventions (MBIs) in schools has been on the rise. Schools are using MBIs to reduce student stress and anxiety and improve socioemotional competencies, student behavior and academic achievement.

  MBIs have small, positive effects on cognitive and socioemotional processes but these effects were not seen for behavioral or academic outcomes. The studies are mostly of moderate to low quality. Therefore, further evidence from independent evaluators is needed to be able to evaluate the effectiveness of this type of intervention.

  What did the review study?

  With the diverse application and findings of positive effects of mindfulness practices with adults, as well as the growing popularity with the public, MBIs are increasingly being used with youth. Over the past several years, MBIs have received growing interest for use in schools to support socioemotional development and improve behavior and academic achievement.

  This review examines the effects of school-based MBIs on cognitive, behavioral, socioemotional and academic achievement outcomes with youth in a primary or secondary school setting. MBIs are interventions that use a mindfulness component, broadly defined as “paying attention in a particularly way: on purpose, in the present moment, non-judgmentally”, often with other components, such as yoga, cognitive-behavioral strategies, or relaxation skills training.

  What is the aim of this review?

  This Campbell systematic review examines the effectiveness of school-based MBIs on cognition, behaviour, socioemotional outcomes and academic achievement. The review summarizes 61 studies and synthesizes 35 studies, with a total of 6,207 student participants.

  What studies are included?

  Included studies used a randomized controlled trial, quasi-experimental, single group pre-post test or single subject design and reported at least one of these outcomes: cognition, academic performance, behaviour, socioemotional, and physiological. Study populations include preschool, primary and secondary school students.

  A total of 61 studies are included in the review, but only the 35 randomized or quasi-experimental studies are used in the meta-analysis. Most of the studies were carried out in North America, and others in Asia, Europe and Canada. All interventions were conducted in a group format. Interventions ranged in duration (4-28 weeks) and number of sessions (6-125 sessions) and frequency of meetings (once every two weeks to 5 times a week).

  What are the main results in this review?

  MBIs have a small, statistically significant positive effect on cognitive and socioemotional outcomes. But there is not a significant effect on behavioural and academic outcomes.

  There was little heterogeneity for all outcomes, besides behavioural outcomes, suggesting that the interventions produced similar results across studies on cognitive, socioemotional, and academic outcomes despite the interventions being quite diverse.

  What do the findings in this review mean?

  Findings from this review indicate mixed effects of MBIs in schools. There is some indication that MBIs can improve cognitive and socioemotional outcomes, but no support for improvement in behavior or academic achievement. Despite the growing support of MBIs for adults, youth may not benefit in the same ways or to the same extent as adults.

  While not well studied, anecdotal evidence indicates costs and adverse effects of these types of interventions that should be better studied and weighed against the small to no effects on different types of outcomes when considering adoption of MBIs in schools.

  These findings should be read with caution given the weakness of the evidence produced by the studies. The high risk of bias present in the studies means that further evidence is needed to evaluate the effectiveness of this type of intervention. The evidence from this review urges caution in the widespread adoption of MBIs and encourages rigorous evaluation of the practice should schools choose to implement it.

  How up-to-date is this review?

  The review authors searched for studies published until May 2015.

 • Norwegian

  OPPSUMMERT FORSKNING

  Bruken av mindfulness-programmer i skolen har positiv effekt på kognitive og sosio-emosjonelle prosesser, men forbedrer ikke atferd eller skoleresultater

  Mindfulness-programmer brukes stadig mer i skolen. Skoler bruker mindfulness-programmer for å redusere stress og angst blant elever og forbedre sosio-emosjonell kompetanse, elevatferd og skoleresultater.

  Mindfulness-programmer har en svak, positiv effekt på kognitive og sosio-emosjonelle prosesser, men disse effektene ble ikke sett for atferd eller skoleprestasjoner. Studiene har for det meste middels til lav kvalitet. Det er derfor behov for ytterligere forskning fra uavhengige forskere for å kunne evaluere effekten av denne typen programmer.

  Hva undersøkte oversikten?

  Grunnet den allsidige anvendelsen og de positive effektene som er funnet ved bruk av mindfulness-programmer hos voksne, i tillegg til at mindfulness-øvelser blir stadig mer populære blant allmennheten, brukes nå også mindfulness-programmer i økende grad på barn og ungdom. De siste årene har det vært en økende interesse for bruk av mindfulness-programmer i skolen, for å styrke sosio-emosjonell utvikling og forbedre atferd og akademiske prestasjoner.

  Denne oversikten undersøker hvordan bruken av mindfulness-programmer i skolen virker på kognitive, atferdsmessige, sosio-emosjonelle og skoleprestasjoner hos barn og ungdom på barne- og ungdomstrinnet. Mindfulness kan oversettes med “oppmerksomt nærvær” og defineres som å “være oppmerksom på en bestemt, villet, måte, være til stede i øyeblikket, uten å dømme”. Begrepet omfatter også ofte andre komponenter som yoga, kognitive atferdsstrategier eller avspenningsøvelser.

  Hva er formålet med denne oversikten?

  Denne systematiske Campbell-oversikten undersøker hvilken effekt bruken av mindfulness-programmer i skolen har på kognisjon, atferd, sosio-emosjonelle prosesser og skoleprestasjoner. Oversikten oppsummerer 61 studier og syntetiserer 35 studier, med til sammen 6207 elever.

  Hvilke studier er inkludert?

  De inkluderte studiene brukte randomisert, kontrollerte studiedesign, kvasi-eksperimentelle studiedesign, enkeltgruppedesign, “pretest- posttest”- design eller enkeltdeltakerdesign, og rapporterte minst ett av disse utfallene: kognisjon, akademiske prestasjoner, atferd, sosio-emosjonelle og fysiologiske prosesser. Studiepopulasjonene inkluderte elever fra førskoler, barneskoler og ungdomsskoler. Til sammen er 61 studier inkludert i oversikten, men kun 35 av disse som benyttet seg av randomiserte eller kvasi-eksperimentelle design er brukt i meta-analysen. De fleste studiene ble utført i Nord-Amerika, og noen andre ble utført i Asia og Europa. Alle programmene ble utført i gruppeformat. Programmene hadde varierende varighet (4–28 uker), ulikt antall økter (6–125 økter) og ulik møtefrekvens (fra én gang annenhver uke til fem ganger per uke).

  Hva er de viktigste resultatene i denne oversikten?

  Mindfulness-programmer har en svak, positiv effekt på kognitive og sosio-emosjonelle prosesser. Det har imidlertid ingen signifikant effekt på atferd eller skoleresultater. Det var lite variasjon mellom studiene for alle utfall, bortsett fra atferdsrelaterte utfall, noe som tyder på at programmene ga lignende resultater på tvers av studier når det gjaldt kognitive, sosio-emosjonelle utfall samt skoleresultater, til tross for at programmene var ganske allsidige.

  Hva innebærer funnene i denne oversikten?

  Funnene fra denne oversikten viser blandede effekter ved bruk av mindfulness-programmer på ulike skoler. Det er ting som tyder på at mindfulness-programmer kan forbedre kognitive og sosio-emosjonelle funksjoner, men det er liten eller ingen effekt på atferd eller skoleprestasjoner. Til tross for økende støtte for bruk av mindfulness hos voksne, vil barn og unge kanskje ikke ha samme type eller grad av nytte som voksne.

  Dette er riktignok ikke godt nok undersøkt, men erfaring tyder på mulige økte kostnader og negative virkninger av slike programmer. Dette bør granskes nærmere og avveies mot de svake eller ubetydelige effektene på andre tenkte positive utfall av slike tiltak hvis man vurderer å ta i bruk mindfulness-programmer på skoler.

  Siden forskningen fra disse studiene var svak, bør disse funnene tolkes med forsiktighet. Den høye risikoen for systematsike skjevheter i utførelsen av disse studiene betyr at det er behov for ytterligere forskning for å vurdere effekten av denne typen programmer. Forskningen fra denne oversikten viser at man bør være forsiktig med omfattende bruk av mindfulness-programmer i skolen, og at programmet bør evalueres hvis skoler velger å implementere det.

  Hvor oppdatert er denne oversikten?

  Forfatterne søkte etter studier som ble publisert frem til mai 2015. Denne systematiske Campbell-oversikten ble publisert i mars 2017.

 • Spanish

  RESUMEN EN LENGUAJE SENCILLO

  Las intervenciones escolares basadas en la Atención Integral tienen efectos positivos en los procesos cognitivos y socioemocionales, pero no mejoran la conducta y los logros académicos

  El uso de intervenciones basadas en el mindfulness o la Atención Integral (MBI, por sus siglas en inglés) en las escuelas ha ido en aumento. Las escuelas están utilizando las MBI para reducir el estrés y la ansiedad de los estudiantes y mejorar las competencias socioemocionales, la conducta y el rendimiento académico.

  Las MBI tienen leves efectos positivos en los procesos cognitivos y socioemocionales, pero no se observaron tales efectos en cuanto a los resultados de índole conductual o académica. Los estudios son en su mayoría de calidad moderada a baja. Por lo tanto, se necesita más evidencia de evaluadores independientes para determinar la efectividad de este tipo de intervención.

  ¿Qué estudió la revisión?

  Junto con la diversidad de aplicaciones y hallazgos positivos provenientes del uso de la Atención Integral (MBI) en adultos, así como su popularidad creciente con el público general, las MBI han estado utilizándose cada vez más con la juventud. En los últimos años, las MBI han sido objeto de un creciente interés para su uso en las escuelas, con el objetivo de apoyar el desarrollo socioemocional y mejorar la conducta y el rendimiento académico.

  Esta revisión examina los efectos de las MBI escolares en los resultados cognitivos, conductuales, socioemocionales y el rendimiento académico de jóvenes de educación primaria o secundaria. Las MBI son intervenciones que utilizan un componente de atención integral, definido de forma amplia como “prestar atención de una manera particular: con propósito, en el presente, sin prejuicios”, a menudo junto a otros componentes, como el yoga, estrategias cognitivo-conductuales o entrenamiento en técnicas de relajación.

  ¿Cuál es el objetivo de esta revisión?

  Esta revisión sistemática Campbell examina la efectividad de las MBI escolares en los resultados cognitivos, conductuales, socioemocionales y el rendimiento académico. La revisión resume 61 estudios y sintetiza en metaanálisis 35 estudios, con un total de 6.207 estudiantes participantes.

  ¿Qué estudios se incluyen?

  Los estudios incluidos utilizaron un ensayo controlado aleatorio, un diseño cuasi experimental, un diseño pretest y postest de un solo grupo y reportaron al menos uno de estos resultados: cognición, rendimiento académico, conductual, socioemocional y sicológico. Las poblaciones de estudio incluyen estudiantes de enseñanza preescolar, primaria y secundaria. Se han incluido un total de 61 estudios en la revisión, pero sólo los 35 estudios aleatorios o cuasi experimentales se utilizan en el metaanálisis. La mayoría de los estudios fueron realizados en Norteamérica y otros en Asia, Europa y Canadá. Todas las intervenciones se realizaron en un formato grupal. Las intervenciones variaron en términos de duración (entre 4 y 28 semanas), número de sesiones (6 a 125 sesiones) y frecuencia de las reuniones (de una vez cada dos semanas hasta cinco veces por semana).

  ¿Cuáles son los principales hallazgos de esta revisión?

  Las MBI tienen un leve efecto positivo estadísticamente significativo en los resultados cognitivos y socioemocionales. Pero no hay un efecto significativo en los resultados académicos y de conducta.

  Hubo poca heterogeneidad en las variables de resultado conductuales, lo que sugiere que las intervenciones tuvieron efectos similares a través de los estudios sobre los resultados cognitivos, socioemocionales y académicos, a pesar de que las intervenciones eran muy diversas.

  ¿Qué significan los resultados de esta revisión?

  Los hallazgos de esta revisión indican efectos mixtos de las MBI en las escuelas. Hay algunas señales de que las MBI pueden mejorar los resultados cognitivos y socioemocionales, pero no hay respaldo para la mejora en la conducta o del rendimiento académico. A pesar del creciente apoyo de las MBI para adultos, los jóvenes podrían no beneficiarse de la misma manera o en la misma medida que aquellos.

  En caso de ser consideradas para las escuelas, si bien no se han estudiado a cabalidad, la evidencia anecdótica indica que el tema de costos y efectos adversos de las MBI deberían estudiarse mejor y ponderarse frente a sus pequeños o nulos efectos en distintos tipos de variables.

  Estos hallazgos deben ser interpretados con cautela, dada la debilidad de la evidencia generada por los estudios. El alto riesgo de sesgo presente en la misma comprueba que se necesita mayor evidencia para poder evaluar la efectividad de este tipo de intervenciones. La evidencia de esta revisión exhorta a ser prudentes en la adopción generalizada de las MBI, y alienta la evaluación rigurosa de esta práctica si las escuelas deciden implementarla.

  ¿Cuán actualizada es esta revisión?

  Los autores de la revisión buscaron estudios publicados hasta mayo de 2015. Esta Revisión Sistemática Campbell se publicó en 2017.

12-step programs for reducing illicit drug use
 • Authors Martin Bøg, Trine Filges, Lars Brännström, Anne-Marie Klint Jørgensen, Maja Karrman Fredriksson
 • Published date 2017-02-15
 • Coordinating group(s) Social Welfare
 • Type of document Review Plain language summary
 • Title 12-step programs for reducing illicit drug use
 • Library Image Library Image
 • See the full review https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.4073/csr.2017.2
 • Records available in English, Spanish
 • English

  PLAIN LANGUAGE SUMMARY

  12-step programs for reducing illicit drug use are neither better nor worse than other interventions

  Illicit drug abuse has serious and far-reaching implications for the abuser, their family members, friends, and society as a whole.

  Preferred intervention programs are those that effectively reduce illicit drug use and its negative consequences, and are cost-effective as well. Current evidence shows that overall, 12-step programs are just as effective as alternative, psychosocial interventions. The costs of programs are, therefore, an important consideration. However, the strength of the studies is weak and further evidence regarding the effectiveness of 12-step programs is needed.

  What did the review study?

  Illicit drug abuse is a globally recognised problem leading to high human, social and economic costs.

  The 12-step program, modelled on the approach of Alcoholics Anonymous and adopted by Narcotics Anonymous and others, aims for complete abstinence. The 12-step approach is used both by self-help groups and for professional treatment called Twelve Step Facilitation (TSF). The broad applicability and low cost of the 12-step approach may appeal to policy makers.

  This review examines the effectiveness of 12-step programs in reducing the use of illicit drugs. Secondary outcomes considered are on criminal behaviour, prostitution, psychiatric symptoms, social functioning, employment status, homelessness, and treatment retention.

  What is the aim of this review?

  This Campbell systematic review examines the effectiveness of 12-step programs in reducing the use of illicit drugs. The review summarises findings from 10 studies, nine of which were conducted in the United States.

  What studies are included?

  Included studies assess 12-step interventions for participants with illicit drug dependence using randomized controlled trials and quasi-experimental studies. Study populations are participants who have used one or more types of illicit drugs, regardless of gender and ethnic background.

  A total of 10 studies consisting of 1,071 participants are included in the final evaluation. Nine of the studies were conducted in the United States, and one in the United Kingdom. The studies compare the 12-step program to alternative interventions. Nine studies were included in meta-analysis.

  What are the main results in this review?

  There is no difference in the effectiveness of 12-step interventions compared to alternative psychosocial interventions in reducing drug use during treatment, post treatment, and at 6- and 12-month follow-ups. 12-step programmes combined with additional treatment did have a significant effect at 6-month follow-up, but this finding is based on few studies and is not found at 12-month follow-up.

  There is some evidence that 12-step programmes retain fewer of their participants than other programmes, but the evidence has shortcomings. No effect was found on other secondary outcomes.

  What do the findings in this review mean?

  The main evidence presented in this review suggests that 12-step programs for reducing illicit drug use are neither better nor worse than other interventions.

  This conclusion should be read with caution given the weakness of the evidence produced by the studies.

  The power to detect a difference between the 12-step interventions and alternative psychosocial interventions was low and the estimated effect sizes were small. Many studies failed to adjust for the fact that the intervention is administered to groups, and so may overestimate effects. Given all these shortcomings, further evidence regarding the effectiveness of this type of intervention, especially in self-help groups, is needed.

  How up-to-date is this review?

  The review authors searched for studies published until September 2016.

 • Spanish

  Click on 'Download PDF' on the right to view the plain language summary in Spanish.

Advocacy interventions to reduce or eliminate violence and promote the physical and psychosocial well-being of women who experience intimate partner abuse
 • Authors Carol Rivas, Jean Ramsay, Laura Sadowski, Leslie Davidson, Danielle Dunne, Sandra Eldridge, Kelsey Hegarty, Angela Taft, Gene Feder
 • Published date 2016-01-04
 • Coordinating group(s) Social Welfare
 • Type of document Review Plain language summary
 • Title Advocacy interventions to reduce or eliminate violence and promote the physical and psychosocial well-being of women who experience intimate partner abuse
 • Library Image Library Image
 • See the full review https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.4073/csr.2016.2
 • Records available in English, Spanish
 • English

  PLAIN LANGUAGE SUMMARY

  Limited evidence and limited effects of advocacy to reduce intimate partner violence

  Intensive advocacy may improve everyday life for women in domestic violence shelters and refuges, and reduce physical abuse. There is no clear evidence that intensive advocacy reduces sexual, emotional, or overall abuse, or that it benefits women’s mental health. It is unclear whether brief advocacy is effective.

  What is the review about?

  Partner abuse or domestic violence includes physical, emotional, and sexual abuse; threats; withholding money; causing injury; and long lasting physical and emotional health problems. Active support by trained people, which is called ‘advocacy’, may help women make safety plans, deal with abuse, and access community resources.

  Advocacy may be a stand-alone service, accepting referrals from healthcare providers, or part of a multi-component, and possibly multi-agency, intervention. It may take place in the community, a shelter, or as part of antenatal or other healthcare, and vary in intensity from less than an hour to 80 hours.

  Advocacy may contribute to reducing abuse, empowering women to improve their situation by providing informal counselling and support for safety planning and increasing access to different services.

  What is the aim of this review?

  This Campbell systematic review assesses the effects of advocacy interventions on intimate partner violence and women’s wellbeing. The review summarizes findings from 13 studies.

  What were the main findings of the review?

  What studies are included?

  This review summarizes evidence from 13 clinical trials comparing advocacy for 1,241 abused women with no care or usual care. Most studies followed up on the women for at least a year.

  Does advocacy reduce intimate partner violence and improve women’s wellbeing?

  Physical abuse: After one year, brief advocacy had no effect in two healthcare studies and one community study, but it reduced minor abuse in one antenatal care study. Another antenatal study showed reduced abuse immediately after brief advocacy, but women were also treated for depression, which may have affected results. Two studies provided weak evidence that intensive advocacy reduces physical abuse up to two years after the intervention.

  Sexual abuse was reported in four studies, which found no effects.

  Emotional abuse: One antenatal care study reported reduced emotional abuse at 12 months after advocacy.

  Depression: Brief advocacy prevented depression in abused women attending healthcare services and pregnant women immediately after advocacy. Intensive advocacy did not reduce depression in shelter women followed up at 12 and 24 months. The moderate-to-low quality evidence came mostly from studies with a low risk of bias.

  Quality of life: Three trials of brief advocacy trials no benefit on quality of life. Intensive advocacy showed a weak benefit in two studies in domestic violence shelters and refuges, and a primary care study showed improved motivation to do daily tasks immediately after advocacy.

  What do the results mean?

  Intensive advocacy may improve everyday life for women in domestic violence shelters and refuges in the short term, and reduce physical abuse one to two years after the intervention. There is no clear evidence that intensive advocacy reduces sexual, emotional, or overall abuse, or that it benefits women’s mental health. It is unclear whether brief advocacy is effective, although it may provide short-term mental health benefits and reduce abuse, particularly in pregnant women and those suffering less severe abuse.

  Several studies summarised in this review are potentially biased because of weak study designs. There was little consistency between studies, with variations for advocacy given, the type of benefits measured, and the lengths of follow-up periods, making it hard to combine their results. So it is not possible to be certain how much or which type of advocacy interventions benefit women.

  How up-to-date is this review?

  The search for this review was updated in April 2015.

 • Spanish

  Click on 'Download PDF' on the right to view the plain language summary in Spanish.

Functional family therapy (FFT) for young people in treatment for non-opioid drug use
 • Authors Trine Filges, Ditte Andersen, Anne-Marie Klint Jørgensen
 • Published date 2015-09-01
 • Coordinating group(s) Social Welfare
 • Type of document Review Plain language summary
 • Title Functional family therapy (FFT) for young people in treatment for non-opioid drug use
 • Library Image Library Image
 • See the full review https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.4073/csr.2015.14
 • Records available in English, Spanish
 • English

  PLAIN LANGUAGE SUMMARY

  Little evidence on the effectiveness of FFT as a treatment for non-opioid drug use for young people

  Functional Family Therapy (FFT) is used as a treatment for young peoples’ use of cannabis, amphetamines, ecstasy, or cocaine. There is very little evidence of its effectiveness, so it should be used with caution and subject to further evaluation.

  What did the review study?

  Functional Family Therapy (FFT) is a short-term, manual-based, intervention. It is delivered in outpatient settings and aims to modify interactions between family members to improve youth behavior. This review assesses the effectiveness of FFT as a treatment for young peoples’ use of cannabis, amphetamines, ecstasy, or cocaine.

  What is the aim of this review?

  This Campbell systematic review assesses the effectiveness of FFT to reduce drug abuse (cannabis, amphetamines, ecstasy, or cocaine) among young people aged 11 to 21 years. The review includes two randomised controlled trials, but summarises findings from only one study reporting on the outcome of drug use.

  What studies are included?

  The review includes controlled trials evaluating the effectiveness of FFT to reduce drug abuse among young people aged 11 to 21 years. Studies included in the review compare the effects of FFT on non-opioid drug use with no intervention, a waitlist condition or with alternative treatments.

  Two studies, reported in three papers, are included. Both were conducted in the U.S. Only one provides outcomes related to youth drug use. It compares the effectiveness of FFT with that of alternative treatments.

  What are the main results in this review?

  The results from the one study reporting on the effect of FFT on youth drug use shows a short-term (four month) reduction in the use of cannabis, an effect that disappears in the longer term.

  What do the findings in this review mean?

  There is a dearth of evidence on the effectiveness of FFT for the treatment of non-opioid drug use in young people. It is impossible to draw conclusions and as such, FFT should be used with caution when targeting youth drug use. Agencies supporting FFT should build studies of effectiveness into their programmes.

  How up-to-date is this review?

  The review authors searched for studies published until July 2013.

 • Spanish

  Click on 'Download PDF' on the right to view the plain language summary in Spanish.

The impact of detention on the health of asylum seekers
 • Authors Trine Filges, Edith Montgomery, Marianne Kastrup, Anne-Marie Klint Jørgensen
 • Published date 2015-09-01
 • Coordinating group(s) Social Welfare
 • Type of document Review Plain language summary
 • Title The impact of detention on the health of asylum seekers
 • Library Image Library Image
 • See the full review https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.4073/csr.2015.13
 • Records available in English, Norwegian, Spanish
 • English

  PLAIN LANGUAGE SUMMARY

  Detention of asylum seekers has adverse effects on mental health

  Confining asylum seekers in detention centres negatively affects their mental health both during their detention and after their release.

  What did the review study?

  The number of people fleeing conflicts and persecution is increasing. However, many countries use harsh measures to discourage people who wish to apply for asylum. One of the most controversial is confining asylum seekers in detention centres. The number of such centres is rising.

  Understanding the health impact of detaining asylum seekers is important. Asylum seekers have high rates of pre-migration trauma from exposure to war, genocide or imprisonment. These experiences make them vulnerable to health problems. Confining them may worsen the effects of the trauma they have experienced already.

  This Campbell systematic review assessed whether detaining asylum seekers has an impact on their mental health. The review also assessed whether detaining asylum seekers has a negative impact on their physical health and social functioning.

  About this review

  This Campbell systematic review examines the impacts of on health, including mental health (PTSD, anxiety and depression), physical health and social functioning, of confining asylum seekers in detention centres. The review includes nine studies from the UK, Japan, Canada, and Australia.

  What studies were included?

  Included studies compared asylum seekers who were detained with those who were not detained. A total of nine studies met the requirements for inclusion, which analysed 8 different asylum populations. The studies were conducted in four countries: the UK, Japan, Canada, and Australia. All the studies used non-randomised designs.

  Six of the studies were excluded from the analysis because there were important differences between the groups which were compared, or because the studies were judged to have methodological limitations. All of the excluded studies were conducted in Australia, which has a policy of mandatory detention.

  How does detention affect mental health?

  Detention has a negative impact on the mental health of asylum seekers. Levels of post-traumatic stress disorder (PTSD), depression, and anxiety both before and after release were found to be higher among asylum seekers who were detained compared to those who were not detained. The size of the effects were clinically important.

  All the studies assessed the mental health of the participants but none reported outcomes related to physical or social functioning.

  What are the research and policy implications of this review?

  Implications for policy- and decision-makers

  Policymakers should consider less harmful policy options than detention. These options may include reporting requirements, sureties or bail, or community supervision. Options that restrict people’s freedom of movement should also be closely monitored to ensure that these do not also have negative mental health effects.

  Research implications

  The research summarized in the review is of moderate quality. Further research is needed to assess the impacts of keeping asylum seekers in detention centres on their physical health and social functioning. A deeper, comparative understanding of the impacts of different detention conditions on asylum seekers is also needed.

  How up-to-date is this review?

  The review authors searched for studies between November 2013 and January 2014.

 • Norwegian

  OPPSUMMERT FORSKNING

  Internering av asylsøkere fører til psykiske helseskader

  Internering av asylsøkere i interneringssentre har negativ innvirkning på asylsøkeres psykiske helse, både under interneringen og etter løslatelse.

  Hva ble undersøkt i studiene?

  Antallet mennesker som flykter fra konflikter og forfølgelse øker. Mange land bruker tøffe virkemidler for å avskrekke mennesker som ønsker å søke om asyl. Et av de mest kontroversielle virkemidlene er å internere asylsøkere i interneringssentre. Antallet slike sentre øker.

  Det er viktig å forstå helsevirkningene av å internere asylsøkere. Veldig mange asylsøkere er allerede traumatisert av krig, folkemord eller fengsling før de migrerer. Slike opplevelser gjør dem sårbare og utsatt for helseproblemer. Internering kan forverre traumene de allerede har.

  Denne systematiske oversikten fra Campell undersøker om internering av asylsøkere har innvirkning på deres psykiske helse. Oversikten undersøker også om internering av asylsøkere har negativ innvirkning på deres fysiske helse og sosiale funksjonsevne.

  Om denne oversikten

  Denne systematiske oversikten fra Campbell undersøker helsevirkningene, både for psykisk helse (PTSD, angst og depresjon), fysisk helse og sosial funksjonsevne, av å internere asylsøkere i interneringssentre. Oversikten omfatter ni studier fra Storbritannia, Japan, Canada og Australia.

  Hvilke studier er inkludert?

  De inkluderte studiene sammenlignet asylsøkere som ble internert, med asylsøkere som ikke ble internert. Til sammen ni studier oppfylte inklusjonskriteriene, og analyserte data fra åtte ulike asylsøkerpopulasjoner. Studiene ble gjennomført i fire land: Storbritannia, Japan, Canada og Australia. Alle studiene var ikke-randomiserte.

  Seks av studiene ble utelatt fra analysen fordi det var viktige forskjeller mellom gruppene som ble sammenlignet, eller det ble vurdert at studiene hadde metodebegrensninger. Alle de utelatte studiene ble gjennomført i Australia, som har en politikk med obligatorisk internering

  Hvordan påvirker internering den psykiske helsen?

  Internering har negativ innvirkning på asylsøkeres psykiske helse. Nivåene av post- traumatisk stresslidelse (PTSD), depresjon og angst, både før og etter løslatelse, ble funnet å være høyere blant asylsøkere som ble internert, sammenlignet med asylsøkere som ikke ble internert. Effektenes størrelse var klinisk viktige.

  Alle studiene vurderte deltakernes psykiske helse, men ingen av dem rapporterte resultater relatert til fysisk helse eller sosial funksjonsevne.

  Hvilke forskningsmessige og politiske implikasjoner gir denne oversikten?

  Implikasjoner for politikere og beslutningstakere

  Politikere bør vurdere mindre skadelige politiske virkemidler enn internering. Slike virkemidler kan omfatte krav om rapportering, meldeplikt, kausjon eller offentlig tilsyn. Virkemidler som begrenser menneskers bevegelsesfrihet, bør også overvåkes nøye, for å sikre at ikke disse også gir negative psykiske helseeffekter.

  Implikasjoner for forskning

  Forskningen som oppsummeres i oversikten, har middels kvalitet. Videre forskning er nødvendig for å vurdere hvordan internering av asylsøkere i interneringssentre påvirker deres psykiske helse og sosiale funksjonsevne. Det er også behov for en mer dyptpløyende, komparativ forståelse av hvilken innvirkning ulike interneringsforhold har på asylsøkere.

  Hvor oppdatert er denne oversikten?

  Forfatterne søkte etter studier som ble utført mellom november 2013 og januar 2014. Oversikten ble publisert i september 2015.

 • Spanish

  Click on 'Download PDF' on the right to view the plain language summary in Spanish.

School-based education programmes for the prevention of child sexual abuse
 • Authors Kerryann Walsh, Karen Zwi, Sue Woolfenden, Aron Shlonsky
 • Published date 2015-05-04
 • Coordinating group(s) Social Welfare
 • Type of document Review Plain language summary
 • Title School-based education programmes for the prevention of child sexual abuse
 • Library Image Library Image
 • See the full review https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.4073/csr.2015.10
 • Records available in English, Hindi, Spanish
 • English

  PLAIN LANGUAGE SUMMARY

  School-based sexual abuse prevention programmes strengthen children’s protective behaviours and increase knowledge about sexual abuse

  School based education programmes for the prevention of child sexual abuse – in the short term – can increase elementary students’ knowledge of sexual abuse and behaviours protecting them against this type of abuse.

  What did the review study?

  Child sexual abuse is a significant global problem in both magnitude and its consequences. The most widely used primary prevention strategy has been the provision of school-based education programmes. Although programmes have been taught in schools since the 1980s, their effectiveness requires ongoing scrutiny.

  This review assesses whether: programmes are effective in improving students’ protective behaviours and knowledge about sexual abuse prevention; behaviours and skills are retained over time; and participation results in disclosures of sexual abuse, produces harms, or both.

  What is the aim of this review?

  This Campbell systematic review examines the effectiveness of school-based education programmes for the prevention of child sexual abuse. The review summarises findings from 24 trials, conducted in the USA, Canada, China, Germany, Taiwan and Turkey. Six meta-analyses are included assessing evidence of moderate quality. This study is an update to a previous review and covers publications up to September 2014.

  Which studies are included in this review?

  Only controlled studies - randomised controlled trials (RCTs) or quasi RCTs – were included. Studies compared the school-based education programme with the standard school curriculum or no intervention.

  What are the main results in this review?

  Do school-based education programmes strengthen children’s protective behaviours and knowledge about sexual abuse?

  School-based education programmes for the prevention of child sexual abuse are more effective than alternative programmes or no programme at all in strengthening children’s knowledge about child sexual abuse prevention and their protective behaviours. Children retain the knowledge gained from programme participation, though no study has assessed retention over a period of longer than six months. No studies examined the retention of protective behaviours over time.

  Disclosures of previous and current occurrences of child sexual abuse increase for participants of school-based education programmes. However, the evidence supporting this finding is weak and should be interpreted with caution.

  Are there any adverse effects from school-based education programmes for the prevention of child sexual abuse?

  School-based education programmes do not cause fear or anxiety among child participants. Parental anxiety or fear was not measured in any of the studies.

  What was the quality of the evidence?

  The quality of the evidence of studies included in this review is moderate due to risk of bias detected for several studies, imprecise data reporting and – for studies using a cluster-randomised design – insufficient data reported for accurate analysis.

  What do the findings in this review mean?

  School-based education programmes for the prevention of child sexual abuse are a valid approach to strengthen the knowledge about child sexual abuse, and the protective behaviours of children in primary schools. The review did not assess whether these programs actually prevent child sexual abuse.

  Further research is needed to more rigorously evaluate existing programmes, their content, methods, and delivery, including the use of web-based or online programmes. This research should also explore the potential relation between program participation and actual prevention of child sexual abuse.

  How up-to-date is this review?

  The review authors searched for studies published until September 2014.

 • Spanish

  Click on 'Download PDF' on the right to view the plain language summary in Spanish.

 • Hindi

  Click on 'Download PDF' on the right to view the plain language summary in Hindi.

Food supplementation for improving the physical and psychosocial health of socio-economically disadvantaged children aged three months to five years
 • Authors Elizabeth Kristjansson, Damian K Francis, Selma Liberato, Maria Benkhalti Jandu, Vivian Andrea Welch, Malek Batal, Trisha Greenhalgh, Tamara Rader, Eamonn Noonan, Beverley J. Shea, Laura Janzen, George A. Wells, Mark Petticrew
 • Published date 2015-05-04
 • Coordinating group(s) International Development, Nutrition, Social Welfare
 • Type of document Review Plain language summary
 • Title Food supplementation for improving the physical and psychosocial health of socio-economically disadvantaged children aged three months to five years
 • Library Image Library Image
 • See the full review https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.4073/csr.2015.11
 • Records available in English, Spanish
 • English

  PLAIN LANGUAGE SUMMARY

  Food supplementation is more effective if better targeted and supervised

  Supplementary food has a small effect on nutritional outcomes. It is more effective for younger and poorer children, when provided in day-care or feeding centres than as take home rations, when the supplemental food provides higher energy and when there is stricter program supervision. There is a positive effect on psychomotor development, but no clear evidence of an effect on cognitive development.

  What did the review study?

  Undernutrition is a severe problem, especially low and middle-income countries, where it contributes to the death of a million children each year. It also increases the risks of lowered cognitive functioning, poor school performance and poor health. Supplementary feeding programs aim to close the energy gap from poor nutrition. They provide additional food or beverages with a high energy level to be consumed alongside regular meals.

  This review examines whether food supplementation is effective in improving the health of disadvantaged children aged 3 months to 5 years, and examines the factors that contribute to the effectiveness of food supplementation programs.

  What is the aim of this review?

  This Campbell systematic review examines whether food supplementation is effective in improving the health of disadvantaged children under 5. The review summarizes findings from 32 studies: 21 randomised controlled trials (RCTs), and 11 controlled before-and-after studies (CBAs).

  What studies are included?

  Studies included in this review compare the effects of supplementary food on children’s physical and psychosocial health to no-feeding or a placebo. Feeding programs could be implemented through day-care, feeding centres, or in the home, though those in a hospital setting were excluded.

  The review includes 32 studies, 21 randomised controlled trials (RCTs) and 11 controlled before-and-after studies (CBAs). The majority of the included studies (29) are conducted in low- and middle-income countries.

  What were the main findings of the review?

  Is supplementary food effective in improving the health of disadvantaged children under five?

  Supplementary feeding for young, disadvantaged children has small effects on children’s weight and growth in low- and middle-income countries. Children who are younger, and poorer or more undernourished grow more in response to supplementary feeding.

  More leakage occurs from take home rations. Therefore, food supplementation programs implemented through day care centres seem to be more effective, as are those with stricter supervision.

  Both single and multiple interventions were effective for weight gain in children but the effect size for multiple interventions was higher. The effect is also higher for higher energy meals.

  There is a positive effect on psychomotor development, which is development of skills that require both mental and muscular activity (such as crawling, walking, talking). However, there was no clear evidence of an effect on cognitive development.

  What do the findings in this review mean?

  Targeting and strict supervision may increase the effectiveness of food supplementation programs.

  The supplement should contain at least 30 per cent of the recommended daily intake. Consideration should also be given to providing rations for other family members to avoid leakage.

  There is a need to fund additional trials to examine the impact of supplementary feeding on the psychosocial development of young, disadvantaged children. More research is also needed on the implementation of high-quality interventions and large-scale programmes for supplementary feeding.

  How up-to-date is this review?

  The review authors searched for studies until January 2014.

 • Spanish

  Click on 'Download PDF' on the right to view the plain language summary in Spanish.

Parent-infant psychotherapy for improving parental and infant mental health
 • Authors Jane Barlow, Cathy Bennett, Nick Midgley, Soili Larkin, Yinghui Wei
 • Published date 2015-03-02
 • Coordinating group(s) Social Welfare
 • Type of document Review Plain language summary
 • Title Parent-infant psychotherapy for improving parental and infant mental health
 • Library Image Library Image
 • See the full review https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.4073/csr.2015.6
 • Records available in English, Norwegian, Spanish
 • English

  PLAIN LANGUAGE SUMMARY

  Parent-infant psychotherapy for high-risk mothers may be better than no treatment, but no better than alternative treatments

  Parent-infant Psychotherapy (PIP) for parents experiencing adversity, may improve the attachment of infants compared to no treatment, but there is no evidence that PIP has an impact on any other outcomes (e.g. parental mental health). PIP does not appear to be more effective than alternative treatments in improving maternal or infant mental health.

  What did the review study?

  Parent-infant psychotherapy (PIP) aims to address infant problems such as emotional, behavioural, eating and sleeping disorders. It also aims to address problems in the parents’ relationship with an infant, such as bonding difficulties or low sensitivity. It targets the relationship between the infant and his or her parent, and psychotherapists using this psychodynamic approach deliver it jointly to both the parent and the infant, typically in weekly meetings over the course of five to twenty weeks.

  This review examines if using PIP with mothers experiencing adversity is effective in improving maternal and infant mental health and the mother-infant relationship. The review also assesses the effectiveness of PIP for a mother’s ability to care for her baby, and for infant stress and development.

  What is the aim of this review?

  This Campbell systematic review compares the effectiveness of Parent-Infant Psychotherapy (PIP) in improving the mental health of parents, the parent-infant relationship and infant emotional wellbeing with that of no treatment, treatment as usual and alternative treatments. The review summarises findings from eight randomised controlled trials (RCTs), with a total of 846 participants.

  What studies are included?

  The studies included in this review compare the effects of PIP programmes with a control group that received no treatment, treatment-as-usual, or an alternative treatment, such as interaction guidance, psychoeducation, counselling or cognitive behavioural therapy.

  Eight randomised controlled trials studies are included, with a total of 846 parents with infants aged up to 2 years. Four studies compare PIP to no treatment or treatment-as-usual, and four to alternative treatments. Three of these studies were conducted in the USA, and one each in Canada, Switzerland and Sweden.The included studies were based on samples that included mothers only, all of whom experienced mental health problems, domestic abuse or substance dependency, and some of whom were also in prison.

  Is PIP effective for high-risk populations?

  Compared with no treatment or treatment-as-usual, PIP participants show an increase in the number of infants securely attached; fewer infants with an avoidant or disorganised attachment style; and more infants moving from insecure to secure attachment. This was maintained at follow up.

  PIP is neither more nor less effective than no treatment or treatment-as-usual in improving maternal mental health, and reflective functioning; infant stress and development; or the quality of the mother-infant interaction.

  Does PIP have any adverse effects?

  Few adverse effects were identified in the included studies. One study showed that infants whose mothers received PIP stayed in the same attachment category or showed a less secure attachment.

  What was the quality of the evidence?

  The quality of the evidence of studies included in this review is weak. Only a few studies were included and these were based on small sample sizes, and several methodological biases were detected. Results, should therefore, be interpreted with caution.

  What do the findings in this review mean?

  PIP is a potentially effective method of improving the attachment status of infants of mothers experiencing adversity, but there is no evidence to support its use to improve other aspects of the relationship or parental functioning, nor to support the use of PIP over other treatment approaches. This evidence should be treated with caution due to methodological problems.

  Further high-quality and rigorous research is needed to assess the effectiveness of PIP compared with other models, such as interaction guidance. Further research is also needed to establish the impact of PIP on other potentially important outcomes such as parental mental health and reflective functioning.

  How up-to-date is this review?

  The review authors searched for studies published until January 2014.

 • Norwegian

  OPPSUMMERT FORSKNING

  Psykoterapi til foreldre og spedbarn for høyrisikomødre kan være bedre enn ingen behandling, men ikke bedre enn alternative behandlinger

  Psykoterapi til foreldre og spedbarn (PFS) for foreldre som opplever motgang i livet, kan øke spedbarns tilknytning sammenlignet med ingen behandling, men det er ingenting som tilsier at PFS har noen effekt på andre utfall (som foreldrenes mentale helse). PFS ser ikke ut til å være mer effektivt enn alternative behandlinger når det gjelder å bedre den mentale helsen til mor eller spedbarn.

  Hva undersøkte oversikten?

  PFS har som formål å bedre emosjonelle problemer, atferdsproblemer, spiseproblemer og søvnproblemer hos spedbarn. Terapien tar også for seg problemer knyttet til foreldrenes relasjon til spedbarnet, for eksempel tilknytningsvansker eller lav sensitivitet. PFS gis til foreldre og barn sammen, og ofte gjennom ukentlige møter over 5 til 20 uker.

  Denne oversikten undersøker om bruk av PFS til spedbarnsmødre som opplever motgang i livet er effektivt med tanke på å bedre den mentale helsen til mor og barn samt mor-barn-relasjonen. Oversikten vurderer også hvor effektivt PFS er når det gjelder mors omsorgsevne, og stress og utvikling hos barnet.

  Hva er formålet med denne oversikten?

  Denne systematiske oversikten fra Campbell sammenligner effekten av PFS når det gjelder å bedre foreldrenes mentale helse, relasjonen mellom foreldre og barn og barnets emosjonelle velferd med effekten av ingen behandling, vanlig oppfølging helsetjenesten eller annen behandling. Oversikten oppsummerer funn fra åtte randomiserte kontrollerte studier med totalt 846 deltakere.

  Hvilke studier er inkludert?

  Studiene som er inkludert i denne oversikten, sammenligner effekten av PFS-programmer med en kontrollgruppe som mottok ingen behandling, eller med annen behandling som samspillsveiledning, psykoedukasjon, rådgivning eller kognitiv atferdsterapi.

  Åtte randomiserte, kontrollerte studier er inkludert, med totalt 846 foreldre med barn opp til 2 års alder. Fire studier sammenligner PFS med ingen behandling eller vanlig oppfølging i helsetjenesten, og fire studier sammenligner PFS med annen behandling. Tre av disse studiene ble gjennomført i USA, én i Canada, én i Sveits og én i Sverige. Studiene inkluderte mødre med psykiske helseproblemer, problemer med vold i nære relasjoner eller rusavhengighet, og noen av dem satt også i fengsel.

  Er PFS effektivt for høyrisikobefolkningsgrupper?

  Sammenlignet med ingen behandling eller vanlig helsetjeneste viser deltakere som fikk PFS, en økning i antallet barn med trygg tilknytning, færre barn med en unnvikende eller desorganisert tilknytningsstil og flere spedbarn som gikk over fra utrygg til trygg tilknytning. Dette så man også ved oppfølging over tid.

  PFS er verken mer eller mindre effektivt enn ingen behandling eller vanlig oppfølgning i helsetjenesten når det gjelder mors mentale helse eller evne til selvrefleksjon, stress og utvikling hos barn eller på samspillet mor- og barn.

  Har PFS noen bivirkninger?

  Få bivirkninger ble identifisert i de inkluderte studiene. Én studie viste at spedbarn med mødre som fikk PFS, ble værende i den samme tilknytningskategorien eller utviste en mindre trygg tilknytning.

  Hvordan var kvaliteten på studieresultatene?

  Kvaliteten på resultatene er lav. Bare noen få studier ble inkludert, og disse var basert på et lite antall deltakere. Det var også risiko for systematiske skjevheter i studiene. Resultatene må derfor tolkes med forsiktighet.

  Hva innebærer funnene i denne oversikten?

  PFS er en potensielt effektiv metode for å øke spedbarns tilknytning til mødre som opplever motgang i livet, men det er ingenting som tilsier at det kan brukes til å bedre andre aspekter ved relasjonen eller foreldrenes fungering, og heller ingenting som tilsier at PFS bør brukes fremfor andre behandlingsformer. Denne kunnskapen må behandles med forsiktighet på grunn av metodiske svakheter ved studiene.

  Det trengs flere robuste studier av høy kvalitet for å vurdere hvor effektivt PFS er sammenlignet med andre tiltak for eksempel samspillsveiledning. Det trengs også mer forskning for å fastslå hvordan PFS virker inn på andre utfall som foreldrenes mentale helse og selvrefleksjon.

  Hvor oppdatert er denne oversikten?

  Forfatterne søkte etter studier som ble publisert frem til januar 2014. Denne systematiske oversikten fra Campbell ble publisert 2. mars 2015.

 • Spanish

  Click on 'Download PDF' on the right to view the plain language summary in Spanish.

Effect of interventions to facilitate communication between families or single young people with minority language background and public services
 • Authors Sabine Wollscheid, Heather Menzies Munthe-Kaas, Karianne Thune Hammerstrøm, Eamonn Noonan
 • Published date 2015-03-02
 • Coordinating group(s) Social Welfare
 • Type of document Review Plain language summary
 • Title Effect of interventions to facilitate communication between families or single young people with minority language background and public services
 • Library Image Library Image
 • See the full review https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.4073/csr.2015.7
 • Records available in English, Spanish
 • English

  PLAIN LANGUAGE SUMMARY

  Improving communication between public services and minority language speakers

  No particular approach to interpretation (in-person, telephone, bilingual staff or ad hoc) works better than others to improve the quality of communication and patient satisfaction for people with a minority language background that use public services. An enhanced English as a Second Language (ESL) class did increase parents’ involvement in children’s schoolwork, and their English skills improved more than with a regular ESL course.

  What is this review about?

  As a result of increased immigration, many people having a minority language background use public services. In principle, all people should have access to services, and equal access is sometimes required by law.

  Well-functioning communication is important for effective help from public services. Mis-communication can lead to wrong decisions and poor results. Services may need to be able to provide communication tailored to people with limited skills in the main languages spoken in the country they are residing in.

  The review includes studies in the United States, of aids used to improve communication between immigrant children, youth or families with a minority language background, and public services such as child welfare or health services.

  What is the aim of this review?

  This systematic review examines whether aids for communication are effective between public services and children and youth, or families with an immigrant background. The researchers analyse relevant studies, and the team included four comparative studies, three for health services and one for education.

  What are the main results in this review?

  Which communication aids are included?

  Communication aids fall into three categories: (a) those to help verbal or direct communication such as different types of interpretation services; (b) those to help written communication, such as translation of case documents or information materials; and (c) broader aids to improve communication between service providers and service users. This category includes, for instance, second language training for parents in order to improve their ability to communicate with their child’s school.

  How effective are communication aids used?

  Three studies conducted within health services compare the effect of different types of interpretation service or of using bilingual personnel.

  There is no clear indication that any particular approach to interpretation works better than others. None of in-person, telephone, bilingual staff or ad hoc interpreting could demonstrate a clear advantage over other approaches. There is uncertainty about the reliability of this finding because the studies had limitations, including small scale.

  One study of the effect of two different training programmes of ESL suggests that:

  • An enhanced ESL class (where the course was tailored to immigrant parents) improved parents’ involvement in students’ schoolwork and parents’ English skills more than a regular ESL course.
  • There is uncertainty about the reliability of this finding because the study had important limitations, including small scale. Similar studies of more robust design are needed in order to draw firm conclusions.

  What do the findings of this review mean?

  There is in most cases no significant difference in communication quality and patient satisfaction between different means of aiding communication between people having a minority language background and public services workers. One study suggests that an ESL course integrating parent involvement knowledge with behaviour was more effective than standard ESL.

  There is a need for additional studies of communication aids used between this population and public services, particularly for services outside health care, such as child welfare, school and early childcare, work and welfare services, and prison and probation services.

  How up-to-date is this review?

  The review authors searched for studies published up to January 2013.

 • Spanish

  Click on 'Download PDF' on the right to view the plain language summary in Spanish.

Interventions to improve the economic self-sufficiency and well-being of resettled refugees
 • Authors Eleanor Ott, Paul Montgomery
 • Published date 2015-01-02
 • Coordinating group(s) Social Welfare
 • Type of document Review Plain language summary
 • Title Interventions to improve the economic self-sufficiency and well-being of resettled refugees
 • Library Image Library Image
 • See the full review https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.4073/csr.2015.4
 • Records available in English, Spanish
 • English

  PLAIN LANGUAGE SUMMARY

  There is no rigorous evidence on how to improve outcomes for resettled refugees

  There is insufficient evidence to determine whether programmes to improve the economic self-sufficiency and well-being of resettled refugees are effective or not. This does not mean that these programmes do not have important effects, only that the available evidence does not indicate what these effects may be.

  What is the review about?

  Over 59.5 million people have been forced from their homes globally of which 19.5 million are classified as refugees. Refugee resettlement programmes are offered to those who have particular needs or who must be moved to countries other than those in which they initially seek protection: 28 countries currently offer UNHCR-registered programmes, including the USA, Canada, and Australia. The USA alone invests $1 billion in resettlement programmes each year.

  One aim of resettlement programmes is to facilitate the economic integration of refugees. Support programmes include training, education, and mental health services. But resettled refugees often experience high levels of unemployment and poverty.

  This review assesses the effects of programmes to improve the self-sufficiency and well-being of resettled refugees. Outcomes are employment, cash assistance, income levels, ability to keep a job, and quality of life.

  What is the aim of this review?

  This Campbell systematic review examines the effects of programmes on the economic self-sufficiency and well-being of resettled refugees. The review identified 23 relevant studies but none of these could be included in the analysis due weaknesses in study design.

  What studies were included in the review?

  Eligible studies examine outcomes for refugees who have been part of a government resettlement programme and who were between the ages of 18 and 64 years at the time of the programme.

  No studies met the inclusion criteria of this review. Twenty-three studies were identified which were not included in the review because their design meant that the effects measured could not be clearly attributed to the programmes.

  What were the main findings of the review?

  What helps refugees and are resettlement programs effective?

  The lack of available evidence means we do not know for sure how to help resettled refugees improve their economic integration or well-being. This does not mean that programmes for resettled refugees do not have effects, either positive or negative. The available evidence is insufficient to determine what the effects of the programmes are. Resettlement programmes also meet their goal in moving refugees and may have many other positive effects not explored here, such as on the safety of refugees.

  What do the findings in this review mean?

  The lack of knowledge and rigorous research on the impacts of programming for resettled refugees is surprising given the political importance of such programmes, the levels of investment involved, and the number of people affected.

  Such weaknesses have been officially recognised by, for example, the United States Government Accountability Office, which admits that little is still known “about which approaches are most effective in improving the economic status of refugees.”

  Policy makers are faced with the challenge of having to make decisions without a robust research base to inform them.

  There is a knowledge gap about the effects of programmes to support resettled refugees which should be filled by rigorous research. Studies should be informed by clear questions and objectives. Robust methodologies should be used, including appropriate comparison groups and the planned collection of data on key outcomes.

  How up-to-date is this review?

  The review authors searched for interventions from studies from 1980 until September 2013.

 • Spanish

  Click on 'Download PDF' on the right to view the plain language summary in Spanish.

Page 2 of 3

Contact us

 • P.O. Box 222 Skøyen
  0213 Oslo
  Norway
 • +47 2107 8100
 • info@campbellcollaboration.org