Better evidence for a better world

Campbell evidence and gap maps

Coming soon – Campbell EGMs are a new evidence synthesis product. Plain language summaries of our EGMs will be published on this website. The interactive EGMs and full EGM reports will be available in our journal on the Wiley Online Library platform: click here.Learn more about Campbell EGMs

Campbell-partnered EGMs

Campbell has produced maps on other topics, sometimes in partnership with other organisations.See the Campbell-partnered EGMs
The relationship between teacher qualification and the quality of the early childhood care and learning environment

Additional Info

 • Authors: Matthew Manning, Susanne Garvis, Christopher Fleming, Gabriel T. W. Wong
 • Published date: 2017-01-20
 • Coordinating group(s): Education
 • Type of document: Review, Plain language summary
 • Title: The relationship between teacher qualification and the quality of the early childhood care and learning environment
 • Library Image: Library Image
 • See the full review: https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.4073/csr.2017.1
 • Records available in: English, Norwegian, Spanish, Turkish
 • English:

  PLAIN LANGUAGE SUMMARY

  Higher teacher qualifications are associated with higher quality early childhood education and care

  This review examines the empirical evidence on the relationship between teacher qualifications and the quality of the early childhood learning environment. Higher teacher qualifications are positively associated with higher quality in early childhood education and care.

  What is this review about?

  Poor quality early childhood education and care (ECEC) can be detrimental to the development of children as it could potentially lead to poor social, emotional, educational, health, economic and behavioural outcomes. The lack of consensus as to the strength of the relationship between teacher qualification and the quality of the early childhood learning environment has made it difficult for policy makers and educational practitioners alike, to settle on strategies that would enhance the learning outcomes for children in their early stages of education.

  This review examines the current empirical evidence on the correlation between teacher qualifications and the quality of early childhood learning environments.

  What is the aim of this review?

  This Campbell systematic review examines the current empirical evidence on the correlation between teacher qualifications and the quality of the early childhood learning environments. The review summarises findings from 48 studies with 82 independent samples. Studies included children from pre-kindergarten and kindergarteners prior to elementary/primary school and centre-based providers.

  What studies are included?

  Included studies must have examined the relationship between teacher qualification and quality of the ECEC environment from 1980 to 2014, as well as permit the identification of the education program received by the lead teacher and provide a comparison between two or more groups of teachers with different educational qualifications. Furthermore, the studies had to have comparative designs and report either an overall quality scale or an environment rating scale.

  A total of 48 studies conducted with 82 independent samples were included in the review.

  What are the main results in this review?

  Overall, the results show that higher teacher qualifications are significantly correlated with higher quality early childhood education and care. The education level of the teachers or caregivers is positively correlated to overall ECEC qualities measured by the environment rating scale. There is also a positive correlation between teacher qualification and subscale ratings including program structure, language and reasoning.

  What do the findings in this review mean?

  The review shows a positive statistically significant association between teacher qualification and the quality of early childhood learning environment. This finding is not dependent on culture and context given that the evidence is from several countries.

  Mandating qualified teachers, i.e. with tertiary education, may lead to significant improvement for both process and structural quality within centre-based and home-based ECEC settings. However, the evidence is from correlational studies, so evidence is needed from studies with designs which can assess causal effects. Further research should also assess specific knowledge and skills teachers with higher qualifications have learned that enable them to complete their roles effectively.

  How up-to-date is this review?

  The review authors searched for studies published until January 2015. This Campbell Systematic Review was published in January 2017.

 • Norwegian:

  OPPSUMMERT FORSKNING

  Høyere kvalifikasjoner hos førskolelærere er forbundet med høyere kvalitet på utdanning og omsorg i tidlig barndom

  Denne oversikten undersøker forskning som har sett på sammenhengen mellom kvalifikasjoner hos førskolelærere og kvaliteten på læringsmiljøet i tidlig barndom. Høyere kvalifikasjoner hos førskolelærere er positivt forbundet med høyere kvalitet på utdanning og omsorg i tidlig barndom.

  Hva handler denne oversikten om?

  Dårlig kvalitet på utdanning og omsorg i tidlig barndom (ECEC) kan være skadelig for barns utvikling, siden det kan føre til dårlige sosiale, emosjonelle, utdanningsmessige, helsemessige, økonomiske og atferdsmessige utfall.

  Mangelen på konsensus angående viktigheten av forholdet mellom kvalifikasjoner hos førskolelærere og kvaliteten på læringsmiljøet i tidlig barndom har gjort det vanskelig for politikere og pedagogiske fagpersoner å bli enige om strategier som ville forbedre læringsutfallene for barn tidlig i utdanningsforløpet.

  Denne oversikten undersøker forskning som har sett på sammenhengen mellom kvalifikasjoner hos førskolelærere og kvaliteten på læringsmiljøet i tidlig barndom.

  Hva er formålet med denne oversikten?

  Denne systematiske Campbell-oversikten undersøker forskning som har sett på sammenhengen mellom kvalifikasjoner hos førskolelærere og kvaliteten på læringsmiljøet i tidlig barndom. Oversikten oppsummerer funn fra 48 studier med 82 uavhengige populasjoner. Studiene inkluderte førskolebarn fra 3–6 år, før barneskolealder, og ansatte i førskoler/barnehager.

  Hvilke studier er inkludert?

  For å bli inkludert i denne oversikten måtte studiene ha undersøkt forholdet mellom kvalifikasjoner hos førskolelærere og kvaliteten på miljøet for utdanning og omsorg i tidlig barndom (ECEC) fra 1980 til 2014, det måtte være mulig å identifisere utdanningsprogrammet som barnehagelederen har gjennomgått, og de måtte sammenligne to eller flere grupper med førskolelærere med ulike utdanningskvalifikasjoner.

  Studiene måtte dermed ha komparative design, og rapportere effektene av denne sammenlikningen på utfall på kvalitet eller miljø. Til sammen 48 studier, som ble utført med 82 uavhengige deltakere, er inkludert i oversikten.

  Hva er de viktigste resultatene i denne oversikten?

  De samlede resultatene viser at det er en signifikant sammenheng mellom høyere kvalifikasjoner hos førskolelærere og omsorg i tidlig barndom.

  Denne sammenhengen ble funnet for både utfall knyttet til kvalitet og miljø, inkludert programstruktur, språk og resonnering.

  Hva innebærer funnene i denne oversikten?

  Oversikten viser en positiv statistisk signifikant forbindelse mellom kvalifikasjoner hos førskolelærere og kvaliteten på læringsmiljøet i tidlig barndom. Dette funnet er ikke avhengig av kultur eller kontekst, siden forskningsgrunnlaget er hentet fra flere land.

  Autorisering av kvalifiserte førskolelærere, f.eks. med høyere utdanning, kan føre til betydelig forbedring, både når det gjelder prosess og strukturell kvalitet på lærings-/omsorgsmiljø i førskoler og i hjemmet.

  Forskningen er imidlertid hentet fra observasjonelle studier (altså korrelasjoner) og det er derfor behov for studier med design som kan vurdere årsakssammenhenger slik som randomiserte kontrollerte studier. Videre forskning bør også vurdere spesifikk kunnskap og spesifikke ferdigheter hos førskolelærere med høyere kvalifikasjoner, som gjør det mulig for dem å utføre jobben på en god måte.

  Hvor oppdatert er denne oversikten?

  Forfatterne søkte etter studier som ble publisert frem til januar 2015. Denne systematiske oversikten fra Campbell ble publisert i januar 2017.

   

 • Spanish:

  Click on 'Download PDF' in the right column to view the Spanish translation of this plain language summary.

 • Turkish:

  Click on 'Download PDF' in the right column to view the Turkish translation of this plain language summary.

Select language:

PLAIN LANGUAGE SUMMARY

Higher teacher qualifications are associated with higher quality early childhood education and care

This review examines the empirical evidence on the relationship between teacher qualifications and the quality of the early childhood learning environment. Higher teacher qualifications are positively associated with higher quality in early childhood education and care.

What is this review about?

Poor quality early childhood education and care (ECEC) can be detrimental to the development of children as it could potentially lead to poor social, emotional, educational, health, economic and behavioural outcomes. The lack of consensus as to the strength of the relationship between teacher qualification and the quality of the early childhood learning environment has made it difficult for policy makers and educational practitioners alike, to settle on strategies that would enhance the learning outcomes for children in their early stages of education.

This review examines the current empirical evidence on the correlation between teacher qualifications and the quality of early childhood learning environments.

What is the aim of this review?

This Campbell systematic review examines the current empirical evidence on the correlation between teacher qualifications and the quality of the early childhood learning environments. The review summarises findings from 48 studies with 82 independent samples. Studies included children from pre-kindergarten and kindergarteners prior to elementary/primary school and centre-based providers.

What studies are included?

Included studies must have examined the relationship between teacher qualification and quality of the ECEC environment from 1980 to 2014, as well as permit the identification of the education program received by the lead teacher and provide a comparison between two or more groups of teachers with different educational qualifications. Furthermore, the studies had to have comparative designs and report either an overall quality scale or an environment rating scale.

A total of 48 studies conducted with 82 independent samples were included in the review.

What are the main results in this review?

Overall, the results show that higher teacher qualifications are significantly correlated with higher quality early childhood education and care. The education level of the teachers or caregivers is positively correlated to overall ECEC qualities measured by the environment rating scale. There is also a positive correlation between teacher qualification and subscale ratings including program structure, language and reasoning.

What do the findings in this review mean?

The review shows a positive statistically significant association between teacher qualification and the quality of early childhood learning environment. This finding is not dependent on culture and context given that the evidence is from several countries.

Mandating qualified teachers, i.e. with tertiary education, may lead to significant improvement for both process and structural quality within centre-based and home-based ECEC settings. However, the evidence is from correlational studies, so evidence is needed from studies with designs which can assess causal effects. Further research should also assess specific knowledge and skills teachers with higher qualifications have learned that enable them to complete their roles effectively.

How up-to-date is this review?

The review authors searched for studies published until January 2015. This Campbell Systematic Review was published in January 2017.

Library Image

See the full review

Contact us

 • P.O. Box 222 Skøyen
  0213 Oslo
  Norway
 • +47 2107 8100
 • info@campbellcollaboration.org